Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012

Τροποποίηση στις B΄ αναθέσεις μαθημάτων - Τι ισχύει για τους Θεολόγους (ΠΕ01)

Με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας κ. Παρ. Χριστοφιλοπούλου αυξάνονται από επτά (7) σε δέκα (10) κατ΄ ανώτατο όριο οι ώρες μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης για τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο με τα μαθήματα πρώτης ανάθεσης και σε περίπτωση που αυτο δεν συμβαίνει τότε το συμπληρώνουν με μαθήματα δεύτερης ανάθεσης (τα οποία για τους Θεολόγους είναι η Ιστορία και η Φιλοσοφία - για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ). Ειδικότερα, ορίζονται τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος (an. 12)
Τηλέφωνο: 210 3443010-3011

Μαρούσι, 06 Μαρτίου 2012,

Αριθ. Πρωτ. 23464/Γ2

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση-συμπλήρωση της Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) για αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.


H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 περ. στ. του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄).

2. Τις υπ’ αριθ. 21/30-07-2008 (θέμα 2ο), 26/26-08-2008 (θέμα 7ο), 27/01-09-2008 (θέμα 2ο) και 28/2008 (θέμα 2ο) Πράξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) με τις προτάσεις του για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. 3. Την Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008 «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Tην υπ’ αριθ. 138580/H/2-12-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου» (ΦΕΚ 2748 Β΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε-συμπληρώνουμε την Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄, σελίδα 28644) όσον αφορά στη Σημείωση 1 ως ακολούθως:

1. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Όταν ένας εκπαιδευτικός διδάσκει μαθήματα δεύτερης ανάθεσης, είτε από τη βασική του ειδικότητα είτε από τη δεύτερη ειδικότητα που του έχει αποδοθεί, οι ώρες των μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των δέκα (10) διδακτικών ωρών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση του ΠΥΣΔΕ δύναται να αυξηθεί το ανωτέρω όριο, εφόσον δεν υπάρχει εκπαιδευτικός που πρέπει να καλύψει το υποχρεωτικό του ωράριο με μαθήματα Α΄ Ανάθεσης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου