Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

Ξεκινά η Επιμόρφωση των Θεολόγων στα νέα Προγράμματα Σπουδών – Από Δευτέρα, 12.12.2022 η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 

Από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) δρομολογούνται οι διαδικασίες για την έναρξη (πιθανότατα από τις αρχές του νέου έτους – 2023) της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών. Η διάρκεια του κάθε επιμορφωτικού (μεικτού τύπου: σύγχρονη/ασύγχρονη εκπ/ση) προγράμματος θα είναι τριάντα έξι (36) ώρες και πιο συγκεκριμένα οκτώ (8) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση, είκοσι (28) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οκτώ (8) ώρες μελέτη για την εκπόνηση διδακτικού σεναρίου) και οι οποίες πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα έως επτά (7) εβδομάδων. Η επιτυχής παρακολούθηση και υλοποίηση του συνόλου των υποχρεώσεων του κάθε επιμορφωτικού προγράμματος οδηγεί σε πιστοποιημένη επιμόρφωση τριάντα έξι (36) ωρών. Απονέμεται και σχετικό Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Ανάλογα με την ειδικότητα ως πρώτη ανάθεση και τον τύπο σχολείου υπηρέτησης, θα υπάρχουν διαθέσιμα ένα ή περισσότερα του ενός προγράμματα για κάθε εκπαιδευτικό. Οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με την ειδικότητά τους δηλώνουν με σειρά προτίμησης τα επιμορφωτικά προγράμματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, με δυνατότητα επιλογής όλων των διαθέσιμων προγραμμάτων.

Για το ΜτΘ ο  αριθμός των προσφερομένων προγραμμάτων είναι:

Θρησκευτικά (Λύκειο) 19 προγράμματα / τμήματα

Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) 29 προγράμματα / τμήματα

Tα Τμήματα που θα δημιουργηθούν θα είναι 15 δεκαπέντε (15) έως είκοσι πέντε (25) ατόμων.

Υποβολή αιτήσεων από τη Δευτέρα 12-12-2022 ώρα 13:00 έως και την Τετάρτη 28-12-2022 ώρα 13:00

* Διαβάστε την αναλυτική Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατώντας 👉 ΕΔΩ

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022

«Ο Άγιος Νεκτάριος για τον Ελληνισμό». 'Aρθρο του Παναγιώτη Mυργιώτη, Μαθηματικού

Ο Άγιος Νεκτάριος 


Tου Παναγιώτη Mυργιώτη, Μαθηματικού 

Ο π. Εφραίμ σε δημόσια ομιλία του παρότρυνε να βρούμε το έργο του Αγίου Νεκταρίου, το αναφερόμενο εις τον Ελληνισμό. Το αναζήτησα και δημοσιεύω ελάχιστα αποσπάσματα. Εις το τέλος του κειμένου, υπάρχει η παραπομπή, όπου όποιος επιθυμεί να διαβάσει ολόκληρο το έργο του Αγίου. Το κείμενο είναι εις το πρωτότυπο:

.Ἑλληνικὴ φιλοσοφία. Δυὸ λέξεις· ἀλλὰ λέξεις μεσταὶ μεγάλων καὶ ὑψηλῶν ἐννοιῶν.

.Ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία ἐδίδαξεν τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα καὶ ἐγένετο διὰ τῶν ὑγιῶν αὐτῆς θεωριῶν παιδαγωγὸς τῆς ἀνθρωπότητος εἰς Χριστόν.

.H Ἑλληνικὴ φιλοσοφία προώρισται ἵνα καταστήσῃ τοὺς πάντας Ἕλληνας· ἐγεννήθη ὑπὲρ τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ συνεταυτίσθη μετ᾿ αὐτοῦ, ὅπως ἐργασθῆ πρὸς σωτηρίαν τῆς ἀνθρωπότητος. Ἕλλην καὶ φιλοσοφία εἰσὶ δυὸ τινὰ ἀναπόσπαστα· μαρτυρεῖ δὲ καὶ ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος λέγων: Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν. Ὁ Ἕλλην ἀληθῶς ἐγεννήθη, ἵνα φιλοσοφῇ· διότι ἐγεννήθη διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος. Ἀλλ᾿ ἐὰν ἡ φιλοσοφία ἐγένετο παιδαγωγὸς εἰς Χριστὸν ἕπεται ὅτι ὁ Ἕλλην πλασθεὶς φιλόσοφος ἐπλάσθη χριστιανός, ἐπλάσθη ἵνα γνωρίσῃ τὴν ἀλήθειαν καὶ διαδῷ αὐτὴν τοῖς ἔθνεσιν.

Ὁ Ἕλλην λοιπὸν διὰ τῆς φιλοσοφίας ἐγνώρισε πρώτον τὴν ὕπαρξιν τοῦ θείου καὶ εἶτα ἑαυτόν, οἶος ἀληθῶς ἐστι· διὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ ἔσχε τελείαν ἑαυτοῦ γνῶσιν· γνωρίσας δὲ ἑαυτὸν ἔγνω τὴν σχέσιν αὐτοῦ πρὸς τὸ θεῖον, τὴν εὐγένειαν αὐτοῦ, καὶ ἔγνω ὅτι ἡ πρὸς τὸ θεῖον ἀφομοίωσις εἶναι τὸ πρώτιστον τῶν καθηκόντων.

. Ὁ Ἕλλην ἀνευρῶν ἐν τῷ χριστιανισμῷ τὰς αὐτὰς ἀρχὰς καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ τελείου, τοῦ ἰδανικοῦ αὐτοῦ, καὶ τὸν μόνον διδάσκαλον τὸν δυνάμενον νὰ διδάξῃ αὐτὸν πᾶν ὅ,τι ἐπεθύμει νὰ γνωρίση, νὰ μάθῃ, καὶ ὅ,τι αὐτὸς ἐπόθει καὶ ἐπεζήτει, καὶ εὑρῶν αὐτὸν ἑρμηνευτὴν τῶν αἰσθημάτων αὐτοῦ, ἐνεκολπώθη αὐτὸν καὶ περιέθαλψεν. Ὁ χριστιανισμὸς ὡς πρῶτον δῶρον αὐτοῦ ἐδωρήσατο αὐτῷ νέαν ζωήν· ὁ δὲ Ἕλλην ὑπεστήριξεν αὐτὸν διὰ τῶν ἀγώνων καὶ τῶν αἱμάτων του.

. Ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία ἐποδηγέτει τὸ Ἑλληνικὸν ἔθνος εἰς τὸν χριστιανισμόν· ὅτι δὲ ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία τοιοῦτος ὑπῆρξε ποδηγέτης μαρτυρεῖ καὶ o ἱερὸς πατὴρ Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεὺς λέγων: «ἦν μὲν οὖν πρὸ τῆς τοῦ Κυρίου παρουσίας εἰς δικαιοσύνην Ἕλλησιν ἀναγκαία· νυνὶ δὲ χρησίμη πρὸς θεοσέβειαν γίνεται, προπαιδεία τις οὖσα τοῖς τὴν πίστιν δι᾿ ἀποδείξεως καρπουμένοις· ὅτι ὁ πούς σου φησὶν (Παροιμ.) οὐ μὴ προσκόψῃ, ἐπὶ τὴν πρόνοιαν τὰ καλὰ ἀναφέροντος ἐὰν τὲ ἑλληνικὰ ἢ, ἐὰν τὲ ἡμέτερα· πάντων γὰρ αἴτιος τῶν καλῶν ὁ Θεός, ἀλλὰ τῶν μὲν κατὰ προηγούμενον, ὡς τῆς τὲ διαθήκης τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Νέας· τοῖς δὲ κατ᾿ ἐπακολούθημα, ὡς τῆς φιλοσοφίας· τάχα δὲ καὶ προηγουμένως τοῖς Ἕλλησιν ἐδόθη τότε πρὶν ἢ τὸν Κύριον καλέσαι καὶ τοὺς Ἕλληνας· ἐπαιδαγώγει γὰρ καὶ αὐτὸ τὸ Ἑλληνικόν, ὡς ὁ νόμος τοὺς Ἑβραίους εἰς Χριστόν.

 Προπαρασκευάζει τοίνυν ἡ φιλοσοφία προοδοποιοῦσα τὸν ὑπὸ Χριστοῦ τελειούμενον… μία γὰρ ἡ τῆς ἀληθείας ὁδὸς ἀλλ᾿ εἰς αὐτὴν καθάπερ εἰς ἀέναον ποταμὸν ἐκρέουσι τὰ ῥεῖθρα ἄλλα ἄλλοθεν».

 Καὶ αὖθις ὁ ἱερὸς πατὴρ λέγει περὶ τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας· «ἀλλ᾿ εἰ μὲν μὴ καταλαμβάνει ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία τὸ μέγεθος τῆς ἀληθείας, ἔτι δὲ ἐξασθενεῖ πράττειν τὰς κυριακὰς ἐντολάς, ἀλλ᾿ οὖν γὲ προκατασκευάζει τὴν ὁδὸν τῇ βασιλικωτάτῃ διδασκαλίᾳ, ἀμηγέπη σωφρονίζουσα, καὶ τὸ ἦθος προτυποῦσα καὶ προστύφουσα εἰς παραδοχὴν τῆς ἀληθείας».

. Ὁ Κλήμης παραβάλλει τὴν σοφίαν πρὸς τὸν ὑετόν, τοὺς δὲ φιλοσοφοῦντας πρὸς τὰς ποικίλας βοτάνας τῆς γῆς, αἴτινες καίτοι ὑπὸ τῶν αὐτῶν ποτίζονται ναμάτων, ἑκάστη ὅμως πρὸς τὴν ἰδίαν φύσιν τὸν χυμὸν μεταβάλλει. Ἰδοὺ οἱ λόγοι αὐτοῦ: «Καταφαίνεται τοίνυν προπαιδεία ἡ Ἑλληνική, σὺν καὶ αὐτῇ φιλοσοφία θεόθεν ἤκειν εἰς ἀνθρώπους, οὐ κατὰ προηγούμενον, ἀλλ᾿ ὃν τρόπον οἱ ὑετοὶ καταῤῥήγνυνται εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ εἰς τὴν κοπρίαν, καὶ ἐπὶ τὰ δωμάτια, βλαστάνει δ᾿ ὁμοίως καὶ πόα, καὶ πυρός, φύεταί τε καὶ ἐπὶ τῶν μνημάτων συκῆ, καὶ εἴ τι τῶν ἀναιδεστέρων δένδρων· καὶ τὰ φυόμενα ἐν τύπῳ προκύπτει τῶν ἀληθῶν».

. Ὁ Κλήμης διακρίνει τὴν ἀληθῆ φιλοσοφίαν τῆς σοφιστείας καὶ τὰ καλῶς παρ᾿ αὐτῆς εἰρημένα τῶν μὴ καλῶς εἰρημένων· τοῦτο δείκνυται καὶ ἐκ τῶν ἑξῆς. «Φιλοσοφίαν οὐ τὴν Στωικὴν λέγω, οὐδὲ τὴν Πλατωνικήν, ἢ τὴν Ἐπικούρειόν τε καὶ Ἀριστοτελικήν· ἀλλ᾿ ὅσα εἴρηται παρ᾿ ἑκάστη τῶν αἱρέσεων τούτων καλῶς, δικαιοσύνην μετ᾿ εὐσεβοῦς ἐπιστήμης ἐκδιδάσκοντα, τοῦτο σύμπαν τὸ ἐκλεκτικὸν φιλοσοφίαν φημί· ὅσα δὲ ἀνθρωπίνων λογισμῶν ἀποτεμόμενοι παρεχάραξαν, ταῦτα οὐκ ἂν ποτὲ θεία εἴποιμ᾿ ἄν».

. Ἰδοὺ ὁ Κλήμης τί λέγει περὶ τῆς ἑρμηνείας τῶν Ἱερῶν Γραφῶν ἐν τῇ Ἑλληνικῇ φωνῇ:

 «Διὰ τοῦτο γὰρ Ἑλλήνων φωνῇ ἑρμηνεύθησαν αἱ Γραφαὶ ὡς μὴ πρόφασιν ἀγνοίας προβάλλεσθαι δυνηθῆναι ποτὲ αὐτούς, οἴους τὲ ὄντας ἐπακοῦσαι καὶ τῶν παρ᾿ ἡμῖν, ἣν μόνον ἐθελήσωσιν».

. Ἡ ἀνθρωπότης ἐζήτει θείαν ἀποκάλυψιν ὅπως μάθη τὴν ἀλήθειαν καὶ βεβαιωθῆ καὶ πεισθῆ· ἡ ἀνθρωπότης ἐδεῖτο θείου διαπλάστου· ἡ δὲ φιλοσοφία ἐστερεῖτο τούτων. Ἡ ἀνθρωπότης εὖρεν ταῦτα ἐν τῷ χριστιανισμῷ πρὸς ὃν ἐποδηγέτει ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία· αὕτη ἡ ἐμὴ περὶ τοῦ ζητήματος τούτου ταπεινὴ γνώμη.

 

                       Ἐν Ἀθήναις τῇ 17 Ἰουνίου 1896.

                       Ὁ Πενταπόλεως ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ


* Διαβάστε σχετικό άρθρο και:  ΕΔΩ

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022

Nούση Κων/νου, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΑΣΕΒΕΙΑΣ (και ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ) (ή κατά Τροποϋπαρξιστών), εκδ. Ορθόδοξη Κυψέλη, Θεσσαλονίκη, 2022

 

 


Το βιβλίο αυτό αναφέρεται και αναλύει τα πρόσφατα γεγονότα με τον κορωνοϊό από την οπτική γωνία της ορθόδοξης πνευματικότητας. 

Δεν αποτελεί όμως ένα απλό χρονικό. Κυρίως είναι μια πραγματεία που αναφέρεται στο θέμα της μεταβολής της θείας Κοινωνίας. 

Ίσως θα θυμούνται κάποιοι πως μέσα στο μάτι του κυκλώνα της πανδημίας μερικοί βρήκαν αφορμή να πολεμήσουν το ιερότερο μυστήριο της Εκκλησίας μας. 

Μεταξύ αυτών και ορθόδοξοι θεολόγοι αμφισβήτησαν την υπόσταση της θείας Κοινωνίας και αρνήθηκαν, εμμέσως πλην σαφώς, πως ο άρτος και ο οίνος της Ευχαριστίας μεταβάλλεται όντως και αληθώς σε Σώμα και Αίμα Χριστού. 

Ο συγγραφέας του βιβλίου χαρακτηρίζει την εν λόγω ομάδα των θεολόγων «τροποϋπαρξιστές» και αναιρεί στις σελίδες της νέας έκδοσης τις κακόδοξες θέσεις τους. 

Παράλληλα παρουσιάζεται η σχετική ορθόδοξη ερμηνευτική παράδοση, όπως αυτή είναι καταγεγραμμένη στα Βιβλικά και Πατερικά κείμενα της Εκκλησίας και στη διαχρονική συνείδηση των πιστών.

Το βιβλίο (σχετικά μικρό, κάτω από 100 σελίδες) έγραψε ο Λαρισαίος θεολόγος και φιλόλογος Κώστας Νούσης και την κεντρική διάθεσή του ανέλαβε ο εκδοτικός οίκος «Ορθόδοξος Κυψέλη» στη Θεσσαλονίκη.

Για παραγγελίες online πατήστε (ΕΔΩ)

Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

Σαρακοστή Χριστουγέννων: Η πορεία προς τη Βηθλεέμ (15 Νοεμβρίου – 24 Δεκεμβρίου)

 


Η Εορτή της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τα Χριστούγεννα, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ημέρες της χριστιανοσύνης. Ανήκει στις Δεσποτικές εορτές, δηλ. αναφέρεται σε γεγονός της ζωής του Δεσπότη Χριστού. Μαζί με το Πάσχα είναι οι κορυφαίες εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας.  Την ημέρα αυτή εορτάζουμε την ενανθρώπηση του Θεού Λόγου, την κάθοδο του δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος στον κόσμο. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος θεός κατά χάριν. Ο Θεός έρχεται από τον Ουρανό στη γη, για να ανέβει ο άνθρωπος από τη γη στον Ουρανό. Ο Χριστός ήλθε ανάμεσά μας για να σώσει το ανθρώπινο γένος, να στήσει και πάλι τις γκρεμισμένες γέφυρες επικοινωνίας με τον Θεό, να αποκαταστήσει τον άνθρωπο στην αληθινή του δόξα, να φανερώσει στους ανθρώπους το θέλημα του Θεού. Ο Χριστός ταπεινώθηκε βαθειά για να μας ανυψώσει, γεννήθηκε στο χρόνο για να υπερβούμε εμείς το χρόνο, έλαβε την ανθρώπινη φύση για να τη θεώσει. Γι’ αυτό γιορτάζουμε, χαιρόμαστε και πανηγυρίζουμε.

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022

"O Mικρασιατικός Ελληνισμός - Πολιτισμός. Μνήμη, Τιμή και Ευθύνη". Διαδικτυακή εκδήλωση της εφημερίδας "Χριστιανική", Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022

 


1η: "Ο μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος , μια εθνική και υπερεθνική ορθόδοξη προσωπικότητα", από τον Γεώργιο Τσακαλίδη, δρ. Θεολογίας, συγγραφέα.

2η: "Η Καππαδοκία της Μ. Ασίας, χώρα Αγίων και σπουδαίων προσωπικοτήτων", από τον Ιντζεσίλογλου Νικόλαο, ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου.

3η: "Η Μικρασιατική Καταστροφή, Κεμαλισμός και Ερντογανισμός", από τον Ηρακλή Κανακάκη, πρώην Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου, δημοσιογράφο.

4η:  "Η αποκατάσταση των Ελλήνων προσφύγων στην Ελλάδα το 1923. Η περίπτωση των Ελλήνων της Μακεδονίας", από τον Πελαγίδη Ευστάθιο, ομ. Καθηγητή Πανεπιστημίου.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

Συντονιστής: Γιάννης Ζερβός, Nομικός - Δημοσιογράφος.

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος πλατφόρμας “Ζοοm” για παρακολούθηση και συμμετοχή στη συζήτηση:

https://us02web.zoom.us/j/89621518224

Παρακολούθηση δυνατή και από το κανάλι της “Χριστιανικής” στο youtube, από το οποίο θα γίνει απευθείας μετάδοση:

https://www.youtube.com/user/XRISTIANIKH

Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022

Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο της Π.Ε.Θ. με θέμα: «Μνήμες Μικράς Ασίας. Εκκλησία – Ιστορία - Πολιτισμός», στη Θεολογική του Α.Π.Θ.

 H Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, από Παρασκευή 11-11-2022 έως και Σάββατο 12-11-2022, διοργανώνει το Δ’ Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο, με θέμα «Μνήμη Μικράς Ασίας. Εκκλησία-Ιστορία-Πολιτισμός», το οποίο θα διεξαχθεί δια ζώσης στη Θεσσαλονίκη, στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ., με συμμετοχή εισηγητών από την Κύπρο και την Ελλάδα και παρουσία του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερώνυμου, του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Χρυσόστομου, του Σεβασμιώτατου Αρχιεπίσκοπου Κρήτης κυρίου Ειρηναίου και απάντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Κύπρου και της Κρήτης, εκπροσώπων της ελληνικής πολιτείας, του εκπαιδευτικού χώρου, Θεολόγων της Ελλάδας καθώς και εκπροσώπων Θεολογικών Ενώσεων και Συνδέσμων της Ελλάδος και της Κύπρου.

Το συνέδριο είναι αφιερωμένο στη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, και απευθύνεται μεταξύ άλλων και σε εκπαιδευτικούς ΠΕ01.

Η συμμετοχή των ανωτέρω θα γίνει χωρίς καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης ή/και οδοιπορικών πέραν των (κανονικών) αποδοχών.

Επισημαίνεται ότι, σε ό,τι αφορά στη χορήγηση των αδειών για τη συμμετοχή στο συνέδριο, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4351/2015 (Α’ 164), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του εδαφίου κγ’ της παρ.2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (Β’1340) Υ.Α., όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ353.1/17/81587/Δ1/17-07-2012 (Β’ 2214) Υ.Α. και της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (Β’ 6273) Υ.Α. ως προς την Σελίδα 2 από 2 αρμοδιότητα των Διευθυντών Εκπαίδευσης να χορηγούν άδεια για επιμορφωτικούς και επιστημονικούς λόγους.

Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή των εκπαιδευτικών να μη διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων στο τηλέφωνο:210-5224180 ή/και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της: www.petheol.gr

 Όσοι επιθυμούν Διαδικτυακή Σύνδεση

ας πατήσουν εδώ: 

 

https ://authgr.zoom.us/j/98823144643

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

 Στο Συνέδριο θα αναπτύξουν εισηγήσεις οι κ.κ. (αναλυτικά στο παρατιθέμενο στο τέλος της παρούσης δημοσιεύσεως - σε μορφή αρχείου pdf - Πρόγραμμα η θεματολογία εκάστου ομιλητού):

 •ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ, Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας, •ΙΝΤΖΕΣΙΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚ., Καθηγητής (Ομότ), πρ. Κοσμήτωρ Νομικής Σχολής ΑΠΘ •ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘ., Καθηγητής (Ομότ.) Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, •ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜ, Καθηγητής (Αναπλ) Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, •ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡ., Συγγραφέας – Ιστορικός, •ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖ, Δρ. Θεολογίας, Δ/ντής 2ου Γυμνασίου Γιαννιτσών •ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ., Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, •Γέρων ΜΑΞΙΜΟΣ Ιβηρίτης, πρ. Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους, •MARCO MIOTO, Καθηγητής (Επίκ), Δημοκρ. Πανεπ. Θράκης, •ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚ., Δασολόγος, Ιστορ. Ερευνητής, Συγγραφέας •ΜΕΛΗΣ ΧΡ., Θεολόγος-Φιλόλογος, Msc Θεολογίας & Msc Επιστ. της Αγωγής (Κύπρος), •ΜΠΑΚΑΣ ΙΩ., Καθηγητής (Αναπλ.) Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, •πρωτοπρ. π. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΓΛΟΥ, Θεολόγος, Υποψ. Δρ. Πανεπ. Λευκωσίας, •π. ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΠΑΝ., Θεολόγος, Msc Θεολ, (Κύπρος), •ΝΙΓΔΕΛΗΣ ΚΩΝ., Συγγραφέας - Ερευνητής, •ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΛ., Καθηγητής (Επίκ.), Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού, Δημοκρ. Πανεπ. Θράκης, •ΠΑΣΧΟΥΔΗ ΜΑΡ., Φιλόλογος, Msc Θεολογίας, Δ/ντρια 2ου ΓΕΛ Γιαννιτσών, •ΠΟΝΗΡΟΣ ΕΥ., Δρ. Θεολογίας, Συντονιστής Εκπ. Έργου Θεολόγων Αττικής, •ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩ., Δρ. Θεολογίας, ΕΔΙΠ Θεολογικής Σχολής, •ΤΡΙΤΟΣ ΜΙΧ., Καθηγητής (Ομότ.) Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, •ΤΣΙΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜ., Δρ. Θεολογίας-Νομικός, •ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝ., Καθηγητής (Ομ), Πανεπ. Δυτ. Μακεδονίας, •ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝ., Πολιτικός Επιστήμων, Συγγραφέας

Το Έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022

Εκπαιδευτική επίσκεψη στον "Hi-Tech" ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Λαρίσης από το Τμήμα Θρησκευτικού Τουρισμού του 1ου Ι.Ε.Κ.

 


Εκπαιδευτική επίσκεψη στο ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου, στη συμβολή της λεωφόρου Καραμανλή με την οδ. Βόλου, πραγματοποίησε το Τμήμα Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων του 1ου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λάρισας, σ΄ έναν ναό ο οποίος, λόγω της ευρείας χρήσης της νέας, ψηφιακής τεχνολογίας έχει χαρακτηρισθεί ως ο πλέον “hi-tech” ναός της χώρας. Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών που προβλέπει επισκέψεις σε εκκλησιαστικά ιδρύματα, λατρευτικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, κλπ., προκειμένου οι σπουδαστές να αντιληφθούν την ιστορία τους, να συνειδητοποιήσουν την αξία τους, ως πόλους υψηλής έλξης για επισκέπτες θρησκευτικού τουρισμού, αλλά και πολυδιάστατης ποιμαντικής και κοινωνικής προσφοράς.

* Τους σπουδαστές και τον εκπαιδευτή του Τμήματος, θεολόγο καθηγητή κ. Χαρ. Ανδρεόπουλο που τους συνόδευε, υποδέχθηκε ο προϊστάμενος του ναού και Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος Κοντογιάννης, ο οποίος τους ενημέρωσε για τη διαδικτυακή εφαρμογή «Γαλιλαία» μέσω της οποίας o κάθε πιστός μπορεί αφ΄ ενός μεν να ενημερωθεί για την ποιμαντική και κοινωνική δραστηριότητα της ενορίας (https://galilea.gr/)  ή ακόμη να συνδεθεί με το ραδιόφωνο (https://galilea.gr/radio) ή το WebTV (https://www.youtube.com/c/GALILEAWEBTV/live ακούγοντας όλο το 24ωρο ιερές ακολουθίες, ομιλίες, κηρύγματα, βυζαντινούς ύμνους, χριστιανικά και παραδοσιακά τραγούδια, έντεχνη ή κλασική μουσική, να ακούσει τα podcasts (“Oρθόδοξος Θείος Λόγος”), μέχρι και να εξομολογηθεί. Εκεί μπορεί ακόμη να βρει και τη βιβλιοθήκη και να διαβάσει, να μελετήσει την πλούσια συλλογή βιβλίων.

* Εφημ. "Ελευθερία" (26.10.2022)


Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Iδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης Αρχιεπισκοπής Αθηνών: Πρόσκληση για Συμμετοχή σε Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικά Προγράμματα για την επιμορφωτική περίοδο Σεπτεμβρίου 2022- Αυγούστου 2023

 

 

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.) στο πλαίσιο της πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» (MIS 5073422), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία απευθύνονται σε κληρικούς και λαϊκούς, εθελοντές, στελέχη και συνεργάτες της Εκκλησίας, αλλά και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων για την υποστήριξη του έργου τους.

Η πρόσκληση αφορά στις θεματικές ενότητες:

  1. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
  2. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ 
  3. ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
  4. ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ
  5. ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ: ΚΟΣΜΟΣ, ΕΥΡΩΠΗ, ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΡΧΕΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

που θα υλοποιηθεί με την σύγχρονη εξ αποστάσεως μορφή εκπαίδευσης το επιμορφωτικό έτος Σεπτέμβριος 2022 – Αύγουστος 2023.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://ops.ipe.gr, επιλέγοντας «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ» από την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59. Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώσουν έως 2 προγράμματα.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στα τηλέφωνα: 210 3352362, 2103352373210 3352374, και ώρες 10.00 π.μ. με 15.00 μ.μ. είτε στα e-mail: programmata.ipe@gmail.com , epikoinonia.ipe@yahoo.com , grammateia.ipe@gmail.com .

Εδώ η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

Oδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο σχ. έτους 2022-2023

 

. νέων βιβλίων ΙΕΠ

ΣΧΕΤ.:   α) Η αποφ. με Α.Π. 109187/Δ2/08.09.2022 του Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ Αλεξ. Κόπτση (για το Γ/σιο)

                 β) Η αποφ. με Α.Π. 113457/Δ2/19.09.2022 της Υφ/γού Ζωής Μακρή (για το ΓΕΛ)

Aπό το Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδόθηκαν οι ως άνω, υπό ΣΧΕΤ. «α» και «β», Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ) στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο για την ήδη αρξαμένη σχολική χρονιά (2022-2023). Βάσει των Οδηγιών αυτών παραμένουν και τη φετινή χρονιά σε ισχύ τα “μεταβατικά” Προγράμματα Σπουδών και τα “μεταβατικά”, επίσης, βιβλία. Συγκεκριμένα εφαρμόζονται τα Προγράμματα Σπουδών που ορίζονται:

► για το Γυμνάσιο στο Φ.Ε.Κ. 698 τ. Β΄/04.03.2020

► για το Γενικό Λύκειο στο ΦΕΚ 699, τ. Β’ /04-03-2020

τα οποία μπορούν οι συνάδελφοι εκπ/κοί που διδάσκουν το ΜτΘ  (κλ. ΠΕ01 / Α’ ανάθεση και κλ. ΠΕ02/Γ΄ ανάθεση) να «κατεβάσουν» (download) πατώντας πάνω στο / στα ΦΕΚ (στα οποία είναι ενσωματωμένος ψηφιακός σύνδεσμος / link)

Για τα νέα Προγράμματα Σπουδών (τα οποία εφαρμόζονται πιλοτικά για 2η συνεχή χρονιά στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία) το ΥΠΑΙΘ έχει σχεδιάσει τη διοργάνωση εξ αποστάσεως επιμορφωτικών σεμιναρίων 36 ωρών (8 ώρες σύγχρονη, 28 ώρες ασύγχρονη εκ των οποίων οι 8 ώρες αφορούν ατομική μελέτη – προετοιμασία – σενάρια) τα οποία προγραμματίζεται να υλοποιηθούν – με φορέα το Ι.Ε.Π. – κατά τη τρέχουσα χρονιά.

Τα νέα Π.Σ. για τα Θρησκευτικά θα εφαρμοσθούν σε όλα τα σχολεία της χώρας από τη επόμενη σχολική χρονιά (2023-2024).

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

Tην ευαρέσκειά της προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εκφράζει η Π.Ε.Θ. για το χειρισμό του θέματος των απαλλαγών από το ΜτΘ επί τη βάσει των αποφάσεων του ΣτΕ

 ΠΕΘ | Αρχική - Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων

ΠΡΟΣ: Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως

Κοιν.: 1. Υφυπουργό Παιδείας κ. Ζέττα Μακρή

           2. Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος

        

           Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

Σας ευχόμαστε καλό και ευλογημένο το νέο σχολικό έτος 2022-2023.

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ), καταρχάς, σας εύχεται, εγκαρδίως, καλό και ευλογημένο το νέο σχολικό έτος 2022-2023.

 Έπειτα, εκφράζει την ευαρέσκειά της για την ορθότατη Απόφασή σας, 106646/ΓΔ4/02 -09-2022, σχετικά με το θέμα των Απαλλαγών από το μάθημα των Θρησκευτικών, η οποία και με τη συνδρομή της Αξιότιμης Υφυπουργού κ. Ζέττας Μακρή και των νομικών Συμβούλων του Υπουργείου σας,  είναι πλήρως εναρμονισμένη με το άρθρ. 16, 2 του Ελληνικού Συντάγματος αλλά και με τις πρόσφατες σχετικές (4) Αποφάσεις του ΣτΕ για το Μάθημα των Θρησκευτικών.

Η ως άνω Απόφαση, χωρίς αμφιβολία, βασίζεται στην αρχή της υποχρεωτικότητας της σχολικής Αγωγής, στην οποία εντάσσεται και η ανάπτυξη της ορθόδοξης χριστιανικής συνειδήσεως, μέσω του Μαθήματος των Θρησκευτικών, προκειμένου να μορφώνονται οι μαθητές/τριες, «με βάση τα δόγματα, τις ηθικές αξίες και τις παραδόσεις της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού», και να διαπλάθονται, όπως ορίζει το Σύνταγμα, σε ηθικές και πνευματικές προσωπικότητες και «σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

Σπουδές Θρησκευτικού Τουρισμού στο 1ο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Λάρισας. Ηλεκτρονικά οι εγγραφές για φοίτηση στο Α' εξάμηνο, μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου

 


Ο Τουρισμός αποτελεί σήμερα το βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, προσφέροντας χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί έναν συναρπαστικό κλάδο, ελκυστικό και προσοδοφόρο, το δε «παρακλάδι» του που λέγεται «Θρησκευτικός  Τουρισμός»  συνιστά  μία  δυναμική  και  ταχέως αναπτυσσόμενη  μορφή  τουρισμού  και  παρουσιάζει  μεγάλες  προοπτικές  ανάπτυξης  τόσο παγκοσμίως  όσο  και  στην  Ελλάδα, έχοντας ήδη, αυτή η δυναμική, δημιουργήσει την ανάγκη κάλυψης νέων θέσεων εργασίας στο συγκεκριμένο κλάδο και, κυρίως, στην υψηλής ζήτησης στις ημέρες μας ειδικότητα του Στελέχους Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων.

Τις ανάγκες αυτές έρχεται να καλύψει σε επίπεδο Ν. Λάρισας και ευρύτερα Θεσσαλίας η ειδικότητα «Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων» που ήδη λειτουργεί από πέρυσι  (σχ. χρονιά 2021-2022) στο 1o Δημόσιο Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) της πόλης μας και από τη νέα σχολική χρονιά οι σπουδαστές του θα φοιτήσουν στο Γ΄ εξάμηνο. Εν τω μεταξύ, μετά από ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για φοίτηση στην ειδικότητα, από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας αποφασίσθηκε το Τμήμα («Ειδικός Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων») να δεχθεί και νέους σπουδαστές από το ερχόμενο χειμερινό Α΄ εξάμηνο σπουδών (2022-2023) που ξεκινά τον  Οκτώβριο.

Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022

Απαλλαγή υπό προϋποθέσεις για το μάθημα των Θρησκευτικών – Oδηγίες και διευκρινίσεις περί της ακολουθητέας διαδικασίας

 


Εκ μέρους του Συντονιστή Θεολόγων του Περιφερειακού Κέντρου Εκπ/κού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Στερεάς Ελλάδος και αναφορικώς με τα θέματα,

α) της (υπό προϋποθέσεις) δυνατότητας απαλλαγής μη Ορθοδόξων Χριστιανών μαθητών από τα Θρησκευτικά, και,

β) της ακολουθητέας διαδικασίας απαλλαγής από την παρακολούθηση του μαθήματος που προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση για τους αλλοδόξους, ετεροδόξους, αθέους και αγνωστικιστές,

εστάλη (05.09.2022) προς τους Διευθυντές/-τριες των σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης (Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδος,

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

Κεραμέως: Παραμένει υποχρεωτικό το μάθημα των Θρησκευτικών για τους χριστιανούς ορθοδόξους μαθητές - Bγήκε και η Εγκύκλιος για το πλαίσιο των απαλλαγών (2022-2023)

 

                                                                           Το video: 

(δείτε για τα Θρησκευτικά από 01:12:39 και μετά)

«Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) είναι υπέρτερη αρχή της ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και, συνεπώς, αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε είναι οι αποφάσεις του ΣτΕ που ορίζουν ότι το μάθημα των Θρησκευτικών είναι - και, άρα, θα παραμείνει - υποχρεωτικό για τους χριστιανούς ορθοδόξους, με το δικαίωμα απαλλαγής της παρακολούθησής του να περιορίζεται στους αλλόθρησκους, αλλόδοξους, αθέους και αγνωστικιστές, ότι δηλ. ισχύει σήμερα»

Tα παραπάνω δήλωσε σήμερα, Παρασκευή το πρωϊ στην εκπομπή «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΙ η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως δίνοντας ένα τέλος στο “σήριαλ” που αφορά στο θέμα των απαλλαγών από το μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ), επισημαίνοντας ότι αφ΄ ής στιγμής υπάρχουν και είναι ισχυρές νομικά οι αποφάσεις του ΣτΕ δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η Γνωμοδότηση της Αρχής ΠΔΠΧ για απαλλαγές χωρίς προϋποθέσεις, δηλ. απαλλαγές σε όλους ακόμη και σε χριστιανούς, διότι αυτό αντιβαίνει στις όχι μια (1) και δυό (2), αλλά σε τέσσερις (4) αποφάσεις το ΣτΕ τις οποίες ως Διοίκηση είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε».

Στις αρχές της ερχομένης εβδομάδος αναμένεται και η έκδοση της σχετικής εγκυκλίου που θα ορίζει το σχετικό πλαίσιο (διατηρώντας ουσιαστικά το σημερινό, δηλ. υποχρεωτικότητα παρακολούθησης για τους χριστιανούς ορθοδόξους μαθητές και παροχή δυνατότητας απαλλαγής για αλλοθρήσκους, ετεροδόξους, αθέους, αγνωστικιστές, κλπ., με την επίκληση λόγων "θρησκευτικής συνείδησης".

* Αργά σήμερα το απόγευμα - και εν όψει της ενάρξεως των μαθημάτων τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου – εκδόθηκε και η σχετική με Α.Π 106646/ΓΔ4/02-09-2022 υπουργική εγκύκλιος-απόφαση που ορίζει το σχετικό πλαίσιο, διατηρώντας ουσιαστικά το μέχρι τώρα υφιστάμενο, δηλ. υποχρεωτικότητα παρακολούθησης του ΜτΘ για τους χριστιανούς ορθοδόξους μαθητές και παροχή δυνατότητας απαλλαγής για αλλοθρήσκους, ετεροδόξους, αθέους, αγνωστικιστές, κλπ., δια της υποβολής σχετικής αιτήσεως προς τον Δ/ντή του σχολείου και με την επίκληση λόγων "θρησκευτικής συνείδησης".

H υπ. απόφαση-εγκύκλιος περί-απαλλαγής, 2022-2023.pdf