Σάββατο, 13 Ιουνίου 2009

Aποφάσεις για την Διασπορά


Ανακοινωθέν της Δ' Προσυνοδικής Πανορθόδοξης Διάσκεψης και του Προέδρου της, Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη

Η Δ’ Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, συγκληθείσα υπό της Α.Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τη συμφώνω γνώμη των Μακαριωτάτων Προκαθημένων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, εκφρασθείση κατά τήν ἐν Φαναρίω από 10ης έως 12ης Ὀκτωβρίου 2008 Ιεράν Σύναξιν αὐτων, συνήλθεν εἰς τό εν Σαμπεζύ Γενεύης Ορθόδοξον Κέντρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου ἀπό 6ης μέχρι 12ης Ιουνίου 2009.
Αι εργασίαι της Διασκέψεως ήρξαντο διά Πανορθοδόξου Θείας Λειτουργίας κατά τήν ἡμέραν της Πεντηκοστής, διεξήχθησαν δέ υπό τήν προεδρίαν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννου, εκπροσώπου του Οἰκουμενικου Πατριάρχου, τη συνδρομη καί του Γραμματέως επί της προπαρασκευῆς της Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου της Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου. Εἰς τάς εργασίας της Διασκέψεως (φωτ.) συμμετέσχον εκπρόσωποι πασών των Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιων, τη προσκλήσει της Α.Θ. Παναγιότητος του Οἰκουμενικου Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Οἱ Προκαθήμενοι των κατά τόπους Ορθοδόξων Ἐκκλησιών απέστειλαν χαιρετισμούς εις τούς συμμετέχοντας της Διασκέψεως διά μηνυμάτων ή καί διά των ἐκπροσώπων αὐτων. Τά μέλη της Διασκέψεως απέστειλαν τηλεγραφήματα πρός πάντας τούς Προκαθημένους των κατά τόπους Ἐκκλησιων, ἐξαιτούμενοι τάς προσευχάς καί τάς εὐλογίας αυτών διά τό προκείμενον αυτοις έργον. Θέμα της Δ’ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως ήτο, συμφώνως πρός τήν βούλησιν των Προκαθημένων καί των Αντιπροσώπων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιων, εκφρασθείσαν εἰς τό Μήνυμα της εν Φαναρίῳ Ιεράς Συνάξεως αὐτών (Ὀκτώβριος 2008), η συζήτησις επί του ζητήματος της κανονικής οργανώσεως της Ορθοδόξου Διασποράς.

Η σχετική απόφασις περί της ημερησίας διατάξεως ελήφθη υπό της Διασκέψεως κατά τήν έναρξιν των εργασιών αυτής.Η Διάσκεψις εξήτασε τά υπό της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής προετοιμασθέντα κείμενα εις τάς εν Σαμπεζύ συνελεύσεις αυτής, ητοι α) από 10ης εως 17ης Νοεμβρίου 1990 καί β) από 7ης εως 13ης Νοεμβρίου 1993, ως επίσης καί τό κείμενον του εν Σαμπεζύ συγκληθέντος Συνεδρίου Κανονολόγων από 9ης μέχρι 14ης Ἀπριλίου 1995. Τα κείμενα ταυτα, εις τά οποία εγένοντο διευκρινήσεις, συμπληρώσεις, διορθώσεις καί προσθήκαι, ενεκρίθησαν ομοφώνως.Η Διάσκεψις εξέφρασε τήν κοινήν βούλησιν πασών τών Ορθοδόξων Εκκλησιών διά τήν επίλυσιν του προβλήματος της κανονικής οργανώσεως της Ορθοδόξου Διασποράς, συμφώνως πρός τήν εκκλησιολογίαν, τήν κανονικήν παράδοσιν καί πράξιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Η Διάσκεψις απεφάσισε τήν ίδρυσιν νέων Επισκοπικών Συνελεύσεων εις ωρισμένας περιοχάς του κόσμου διά τήν διευθέτησιν του ζητήματος της Διασπορας, ήτοι των εκτός των παραδοσιακών ορίων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών εγκατεστημένων ορθοδόξων πιστών. Πρόεδροι των Συνελεύσεων είναι οι πρώτοι των εν τη περιοχή εκείνη επισκόπων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εν απουσία δέ αυτων οι επόμενοι κατά τήν τάξιν των Διπτύχων των Εκκλησιών. Μέλη των Συνελεύσεων τούτων είναι πάντες οι υπό πασών των Ορθοδόξων Εκκλησιών ανεγνωρισμένοι ως κανονικοί επίσκοποι, οι οποίοι ποιμαίνουν τάς εις εκάστην περιοχήν υφισταμένας κοινότητας. Αποστολή των Επισκοπικών Συνελεύσεων είναι η ανάδειξις καί προαγωγή της ενότητος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η κοινή ποιμαντική διακονία των ορθοδόξων πιστών της περιοχής καί η από κοινου μαρτυρία αυτών πρός τόν κόσμον. Αι αποφάσεις των Επισκοπικών Συνελεύσεων λαμβάνονται επί τη βάσει της αρχής της ομοφωνίας τών Εκκλησιών, αι οποίαι εκπροσωπούνται εις αυτάς δι’ επισκόπων.Η Διάσκεψις ενέκρινεν επίσης διά διευκρινήσεων, διορθώσεων καί συμπληρώσεων τό σχέδιον Κανονισμού λειτουργίας των Ἐπισκοπικών Συνελεύσεων, διά του οποίου καθορίζονται αι βασικαί αρχαί οργανώσεως καί λειτουργίας αυτών.

Τά υπολειπόμενα θέματα της Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ήτοι του τρόπου ανακηρύξεως του Αυτοκεφάλου καί του Αυτονόμου, ως καί της τάξεως των Διπτύχων, θά εξετασθουν υπό των επομένων Συνελεύσεων των Διορθοδόξων Προπαρασκευαστικών Ἐπιτροπών καί θά υποβληθούν εις τάς επομένας Προσυνοδικάς Πανορθοδόξους Διασκέψεις πρός έγκρισιν.
Ἐν Σαμπεζύ Γενεύης, τῇ 12ῃ Ἰουνίου 2009.
Ὁ Πρόεδρος τῆς Διασκέψεως
Ο Περγάμου Ιωάννης

* * * * * * * * * * * * * * * *

Σημειώνεται ότι εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος συμμετείχαν στη Διάσκεψη οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Περιστερίου κ. Χρυσόστομος και Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, ενώ την πανεπιστημιακή κοινότητα εκπροσώπησε ο ελλογιμώτατος Καθηγητής Δογματικής Θεολογίας του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ κ. Γεώργιος Μαρτζέλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου