Τρίτη 22 Μαΐου 2012

Αρση εντός της εβδομάδος στην απαγόρευση υπηρεσιακών μεταβολών στο υπ. Παιδείας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών Α/θμιας στο ΚΥΣΠΕ  του υπ. Παιδείας κ.κ. Δημ. Μπράτη (τηλ. 6974 750402) και Βασ. Παληγιάννη (τηλ. 6974 750409) θεωρείται ως βέβαιο ότι στις αρχές αυτής της εβδομάδας, μετά από αίτημα της Υπουργού Παιδείας στην Ειδική τριμελή επιτροπή του Συμβουλίου Επικρατείας (ΣτΕ), θα υπάρξει εξαίρεση της εκπαίδευσης από την απαγόρευση να πραγματοποιούνται υπηρεσιακές μεταβολές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

* Μετά την άρση της απαγόρευσης τα υπηρεσιακά συμβούλια KYΣΠΕ / ΚΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ / ΠΥΣΔΕ θα έχουν τη δυνατότητα να συνεδριάσουν και να συζητήσουν θέματα υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών (ενστάσεις μεταθέσεων, αμοιβαίες μεταθέσεις,  μετατάξεις, τοποθετήσεις, κλπ. των εκπαιδευτικών). 

Oλόκληρο το σχετικό έγγραφο του υπ. Παιδείας, έχει ως εξής: 


Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’
-----
Βαθμός Προτερ.

Μαρούσι, 21-5-2012
Αρ. Πρωτ. : 57005/Δ1
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: 
www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες
Α/ΘΜΙΑ
Π. Νίκος: 210 3442273
e-mail : 
ppe3@minedu.gov.gr
FAX: 210 3442275
Β/ΘΜΙΑ
Ε. Μπιγέρη: 210 3442280
e-mail : 
dprb2@minedu.gov.gr
FAX: 210 3442282

ΠΡΟΣ: Την Ειδική Τριμελή Επιτροπή
του άρ. 28 παρ. 4 του Ν. 2190/94
Συμβούλιο της Επικρατείας
Πανεπιστημίου 47 – 49
105 64 ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ: Αίτημα εξαίρεσης, από την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών

κατά την προεκλογική περίοδο, των μεταβολών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και του προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)
ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.25/2070/οικ.9575/18.4.2012 εγκύκλιος του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και του προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), ώστε με την έναρξη του σχολικού έτους 2012-13 να λειτουργήσουν απρόσκοπτα οι σχολικές μονάδες και δεδομένης της γενικής διάταξης του άρθρ. 28 παρ. 1, 2 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28 Α') περί απαγόρευσης υπηρεσιακών μεταβολών σε προεκλογική περίοδο, παρακαλούμε, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 28 παρ. 4 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999 (Φ.Ε.Κ. 180 Α'), να εγκρίνετε κατ' εξαίρεση τις ακόλουθες διαδικασίες:
α) ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταθέσεων 2012 από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης και αμοιβαίων μεταθέσεων,
β) μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης και τοποθετήσεων εντός των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,
γ) αποσπάσεις,
δ) μετατάξεις και
ε) υπηρεσιακές μεταβολές Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)

στ) μεταθέσεις και αποσπάσεις των εκπαιδευτικών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
Τονίζουμε ότι οι μεταβολές αυτές επαναλαμβάνονται κάθε έτος –με βάση τις υφιστάμενες μεταβολές των σχολικών μονάδων– και στηρίζονται στην εκάστοτε διαμορφωμένη κατάσταση στο χώρο της εκπαίδευσης από πλευράς εκπαιδευτικού δυναμικού, ώστε με την έναρξη του σχολικού έτους να επιτευχθεί ορθή κατανομή του προσωπικού και πληρότητα των σχολείων, σε εφαρμογή αυστηρά προσδιορισμένων νομοθετικά χρονικών πλαισίων πραγματοποίησής τους. Η μεγάλη χρονική παρέκκλιση απ’ το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμά τους θα οδηγούσε σε μη έγκαιρη υλοποίηση των οφειλόμενων ενεργειών με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία των σχολικών μονάδων με την έναρξη του σχολικού έτους. 
Οι ενέργειες που συνιστούν τις προτεινόμενες για εξαίρεση μεταβολές διενεργούνται κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο και διέπονται από τα ακόλουθα γενικά χαρακτηριστικά:

• Χρονικά ακολουθεί η μία την άλλη και μάλιστα κάθε μία εξαρτάται από την ολοκλήρωση της προηγούμενης. Είναι επομένως αλληλένδετες και αλληλεξαρτώμενες και ως εκ τούτου αιτούμαστετην έγκριση στο σύνολό τους.• Πραγματοποιούνται με αποφάσεις που στηρίζονται σε γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων οργάνων με βάση συγκριμένα κριτήρια, ορισμένες νομοθετικά προϋποθέσεις και προσδιορισμένες διαδικασίες. Ως εκ τούτου διέπονται από αντικειμενικότητα και καθίσταται αδύνατη η εκμετάλλευσή τους για προεκλογικούς λόγους.

Με δεδομένο ότι λόγω των προηγούμενων εκλογών σταμάτησαν όλες οι σχετικές ενέργειες -ακόμα και οι προπαρασκευαστικές- και ήδη υπάρχει καθυστέρηση τους, παρακαλούμε, λαμβάνοντας υπόψη πέραν των προαναφερομένων την πολυνομοθεσία, την πολυπλοκότητα και το στενό χρονικά πλαίσιο που διέπει την υλοποίησή τους, να εγκρίνετε την εξαίρεση από την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών των ακόλουθων μεταβολών του εκπαιδευτικού δυναμικού Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, όπως αναλυτικά περιγράφουμε ως ακολούθως:


α) Ολοκλήρωση των διαδικασιών γενικών μεταθέσεων 2012 και διενέργεια αμοιβαίων μεταθέσεων

Οι μεταθέσεις διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 33 παρ. 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ.Α’), του άρθρου 16 κεφ. Β΄ του Ν. 1566/85 και του 50/1996 (ΦΕΚ 45/8-3-1996 τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94/22-5-1997 τ. Α') και το Π.Δ. 39/98 (ΦΕΚ 43Α΄/9-3-1998 και ΦΕΚ 262/27-11-1998 τ. Α' διόρθωση).

Ήδη οι μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή και της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης κοινοποιήθηκαν πριν την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών στις 11-4-2012 (Π.Δ.40/2012,ΦΕΚ 90 Α΄). Απαιτείται όμως για την ολοκλήρωση τους, η εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν επί των μεταθέσεων αυτών από τα αρμόδια Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΚΥΣΠΕ για την Α/θμια και ΚΥΣΔΕ για τη Β/θμια Εκπαίδευση) και έκδοση υπουργικών αποφάσεων υλοποίησή τους.

Επίσης, πρέπει από τα συμβούλια αυτά να εξεταστούν και οι αμοιβαίες μεταθέσεις που χρονικά έπονται της ολοκλήρωσης των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή. Η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών θα δημιουργήσει πρόβλημα και εμπλοκή στα διαδοχικά χρονικά επόμενα βήματα-ενέργειες που αναφέρουμε παρακάτω καθώς και άλλων για τις οποίες δεν αιτούμαστε εξαίρεση, όπως οι διορισμοί και οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

β) Πραγματοποίηση μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης, και τοποθετήσεων εντός των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης


Οι μεταθέσεις αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης, έπειτα από εξέτασή τους από τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ αντίστοιχα.Οι διαδικασίες της περίπτωσης αυτής ολοκληρώνονται πριν τη λήξη του διδακτικού έτους, στις 21 Ιουνίου για την Α/θμια και 30 Ιουνίου για τη Β/θμια, ημερομηνίες μέχρι τις οποίες οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις.


γ) Διενέργεια αποσπάσεων

Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφορούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(1) Σε αποσπάσεις από Διεύθυνση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης (από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) οι οποίες διενεργούνται ύστερα από αίτηση των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 16 περ. Γ' του Ν. 1566/85, με υπουργική απόφαση κατόπιν γνώμης των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ ή από σχολική μονάδα σε σχολική μονάδα της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις. Για τις αποσπάσεις αυτές (εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ), αρμόδια είναι τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), τα οποία, όμως, για να συνεδριάσουν χρειάζονται την έγκρισή σας.

Η διαδικασία ξεκινά μετά από έκδοση εγκυκλίων για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και για τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ από τις αρμόδιες Διευθύνσεις, οι οποίες καθορίζουν ημερομηνίες, ενημερώνουν επί των διαδικασιών, των προϋποθέσεων και γενικά επί όλων των επιμέρους αναγκαίων στοιχείων υποβολής αίτησης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ιατρικών γνωματεύσεων κ.ο.κ..

Όσον αφορά στις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκδόθηκε η αριθμ πρωτ. 56020/Δ1/17-05-2012 εγκύκλιος από τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.(2) Σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΔΒΜΘ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.Για τις αποσπάσεις αυτές εκδόθηκε η αριθμ πρωτ. 56018/Δ1/17-05-2012 εγκύκλιος. Πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄) και του άρθρου 14 παρ. 29 περ. ι’ τελευταίο εδάφιο του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000 τ. Α΄) με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, έπειτα από προτάσεις των αρμόδιων οργάνων (υπηρεσιακών Συμβουλίων, Συγκλήτου κ.ο.κ.) των υπηρεσιών ή φορέων.Και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις τα διαδικαστικά βήματα είναι χρονοβόρα, καθότι απαιτούνται μέχρι και την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων τουλάχιστον τρεις μήνες. Για όλα τα ανωτέρω καθίσταται επιτακτική η ανάγκη εξαίρεσης των διαδικασιών απόσπασης, ώστε μετά την έκδοση εγκυκλίων και την υποβολή αιτήσεων, να υπάρξει η δυνατότητα επεξεργασίας των αιτήσεων αυτών, λήψης απόφασης των αρμόδιων οργάνων και έκδοσης υπουργικών αποφάσεων, για να μπορέσει η υπηρεσία να ανταποκριθεί στα στενά χρονικά πλαίσια.

δ) Εξαίρεση των μετατάξεων εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο και από βαθμίδα σε βαθμίδα (από Α/θμια σε Β/θμια εκπαίδευση και το αντίστροφο)

Οι μετατάξεις των εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο και από βαθμίδα σε βαθμίδα πραγματοποιούνται βάσει ειδικών διατάξεων (άρθρο 12 παρ. 5 του Ν. 3260/2004, άρθρο 73 του Ν. 3528/2007, άρθρο 17 παρ. 14 εδάφιο στ΄ του Ν. 1586/86 και άρθρο 9 παρ. 1δ του Ν. 2986/2002) κατά το μήνα Μάιο στα συγκεκριμένα οργανικά κενά που προκύπτουν μετά τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης. Γίνονται με υπουργική απόφαση, έπειτα από γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα.
ε) Υπηρεσιακές μεταβολές Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) και τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) εξετάζουν θέματα που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) - κλάδων Π.Ε.21/26 Λογοθεραπευτών, Π.Ε.23 Ψυχολόγων, Π.Ε.30 Κοινωνικών Λειτουργών, Π.Ε.25 Σχολικών Νοσηλευτών, Π.Ε.28 Φυσικοθεραπευτών, Π.Ε.29 Εργασιοθεραπευτών, Π.Ε. 24 Παιδοψυχιάτρων, και Π.Ε.31 με εξειδίκευση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό Τυφλών, στην Κινητικότητα, στον Προσανατολισμό και στις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης των Τυφλών, στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσας των Κωφών και στη γραφή Braille - και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που υπηρετούν αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.).
Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. καθώς και το σύνολο των παρεχόμενων ειδικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε αυτές, παρακαλούμε να δοθεί η δυνατότητα στο Υ.Σ.Ε.Ε.Π. να ολοκληρώσει τη διαδικασία των μεταθέσεων και αποσπάσεων των μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. η οποία διακόπηκε και επίσης να δοθεί στα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. η δυνατότητα να προχωρήσουν σε Πράξη απόλυσης των αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. οι οποίοι πρέπει να απολυθούν με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη σας για τη διενέργεια: α) ολοκλήρωσης των γενικών μεταθέσεων 2012 και αμοιβαίων μεταθέσεων, β) των μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης και τοποθετήσεων, γ) αποσπάσεων, δ) μετατάξεων και ε) υπηρεσιακών μεταβολών Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε. Α.Ε.).
στ) Εξαίρεση των μεταθέσεων και της διενέργειας αποσπάσεων εκπαιδευτικών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
Η Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., εποπτεύει τη λειτουργία των Εκκλησιαστικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας). Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) όπως προβλέπεται από το άρθρο 25 του Ν.3432/2006, ( ΦΕΚ 14, τ. Α’) όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ. Α’), εξετάζει θέματα που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών λειτουργών που εργάζονται στα εν λόγω σχολεία. Οι υπηρεσιακές μεταβολές (διορισμοί, μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις) πραγματοποιούνται με την έκδοση υπουργικής απόφασης, κατόπιν γνωμοδοτήσεως του ανωτέρω συμβουλίου και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αποσπάσεων από ή προς τη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και με τη σύμφωνη γνώμη του αντίστοιχου υπηρεσιακού συμβουλίου αυτής (ΚΥΣΔΕ).

Στην Υπηρεσία μας ενώ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων, εκκρεμεί η υπογραφή της σχετικής απόφασης, συνεπώς και η εκκίνηση της διαδικασίας των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών των Εκκλησιαστικών Σχολείων, (λόγω της προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών και κατόπιν εφαρμογής της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.25/2070/οικ.9575 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, βάσει της οποίας αναστέλλονται οι διαδικασίες για κάθε υπηρεσιακή μεταβολή).
Κατόπιν τούτων παρακαλούμε όπως έχουμε τη σύμφωνη γνώμη σας σχετικά με την ολοκλήρωση των προαναφερθεισών υπηρεσιακών μεταβολών (μεταθέσεις-αποσπάσεις) που αφορούν τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αρμοδιότητας του Υπουργείου μας. Επισημαίνουμε ότι η σχετική διαδικασία διενεργείται βάσει των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις-αποσπάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα:
α) για τις μεταθέσεις: άρθρο 16 κεφ. Β΄του Ν. 1566/1988 (ΦΕΚ 167/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί συμπληρωθεί και αντικατασταθεί μεταγενέστερα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296, τ. Α΄), 47 παρ. 3 του ν. 2304/1995 (ΦΕΚ 83 τ. Α΄), του Ν 3149/2003 (ΦΕΚ 141, τ. Α΄), 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 141, τ. Α΄), 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267, τ. Α΄), 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75, τ. Α΄) και 30 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ. Α΄) καθώς και του Π.Δ.. 50/1996 (ΦΕΚ 45, τ. Α΄), όπως ήδη ισχύει,
β) για τις αποσπάσεις: -για απόσπαση από σχολείο της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης σε άλλο σχολείο, όπως και σε σχολεία της πρωτοβάθμιας ή και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι διατάξεις του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 του Ν. 1566/1985 και του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78. τ. Α’), όπως έχουν αντικατασταθεί με τον Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199. τ. Α΄) και συμπληρωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010,
-για απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οι διατάξεις του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ.6 του Ν. 1566/1985, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999, του άρθρου 8 και 31 του Ν. 1946/1991, του άρθρου 11 του Ν. 3391/2005, 14 παρ. 29 του ν. 2817/2000, του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν. 2009/1992 και του άρθρου 14 παρ. 6 του Ν. 3149/2003,
-για απόσπαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες οι διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128, τ. Α΄) και
-για απόσπαση στα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 4 του Ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14. τ. Α΄),
με προσαρμογή των διατάξεων αυτών στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των εκκλησιαστικών σχολείων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Υ.Α. 26139/8-4-2011 (ΦΕΚ 561,τ. Α).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ


Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κας Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γεν. Δ/νση Διοίκησης Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.


5. Δ/νση Προσωπικού Π.Ε.- Τμήμα Γ΄
6. Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε.- Τμήματα Γ΄ & Β
7. Δ/νση Ειδικής Αγωγής –Τμήμα Β’
8. Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης – Τμήμα Α’

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου