Τετάρτη 18 Μαΐου 2016

Μια αδικία εις βάρος των Θεολόγων: Εξαιρούνται από τη ανάθεση διδασκαλίας της «Κοινωνικής Εκπαίδευσης» στα Σ.Δ.Ε., ενώ έχουν το δικαίωμα διδασκαλίας της «Κοινωνικής Αγωγής» στο Γυμνάσιο!


    Εν όψει της έκδοσης της φετινής εγκυκλίου (2016 – 2017) για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) ο Σύνδεσμός μας επανέρχεται στο θέμα της αδικίας που αφορά στο κλάδο μας (ΠΕ01) αναφορικώς με το θέμα του συνεχιζόμενου αποκλεισμού των εκπαιδευτικών Θεολόγων από την β΄ ανάθεση του μαθήματος «Κοινωνική Εκπαίδευση» που είναι το συναφές και αντίστοιχο με το μάθημα της «Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής» που έχουμε τη δυνατότητα να διδάσκουμε με β΄ ανάθεση στο Γυμνάσιο. Η άδικη αυτή μεταχείριση έχει σαν παρεπόμενο αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μας, ως θεολόγων, από τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεως απόσπασης στα Σ.Δ.Ε. Το θέμα αφορά εκατοντάδες συναδέλφους που θέλουν απλώς να τρέφουν την ελπίδα ότι θα βρεθούν κοντά στα σπίτια τους Ο αποκλεισμός δεν αφορά μόνο τους διορισμένους, αλλά και τους αδιόριστους θεολόγους καθώς τους στερεί το δικαίωμα της υποβολής αιτήσεως για την πρόσληψή τους ως ωρομισθίων στα Σ.Δ.Ε. Υπενθυμίζουμε ότι:

α) O Υπουργός Παιδείας κ. Νικ. Φίλης με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 151893/Δ2/29.09.2015 εγκύκλιό του όρισε ότι από την τρέχουσα σχολική χρονιά η διδασκαλία του μαθήματος της «Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής» (Γ΄ Γυμνασίου) παρέχεται με β΄ ανάθεση και στους Θεολόγους, όπως ήδη ίσχυε (η β΄ ανάθεση) για τους συναδέλφους των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγους) και ΠΕ09 (Οικονομολόγους)

β) Δυό εβδομάδες αργότερα ο τότε Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης κ. Γεράσιμος Σπάθης εκδίδοντας την υπ΄ αριθμ. πρωτ.  Κ1/161890/13.10.2015 απόφασή του  με την οποία ορίζονται τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και καθορίζονται τα γνωστικά αντικείμενα (μαθήματα), εξαίρεσε τους Θεολόγους (ΠΕ01) από την (β΄) ανάθεση του μαθήματος της «Κοινωνικής Εκπαίδευσης». Με την απόφασή του αυτή ο Γ.Γ. του Υπουργείου ορίζει ως  Α΄ ανάθεση για το μάθημα της «Κοινωνικής Εκπαίδευσης» τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ10 (Κοινωνιολόγων) και ΠΕ13 (Πολιτικών Επιστημών)  που το έχουν ως Α΄ ανάθεση και στο Γυμνάσιο και ως Β΄ ανάθεση τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων) και ΠΕ09 (Οικονομολόγων) παραλείποντας τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων) παρά το γεγονός ότι με την προαναφερθείσα υπ΄ αριθμ. πρωτ. 151893/Δ2/29.09.2015 εγκύκλιο του (προϊσταμένου του Γ.Γ. κ.  Γερ. Σπάθη) Υπουργού Παιδείας κ. Νικ. Φίλη, το μάθημα («Κ.Π.Α.») από τη τρέχουσα σχολική χρονιά (2015 – 2016) δόθηκε ως Β΄ ανάθεση και στους Θεολόγους.

γ) Η εξαίρεση αυτή των εκπαιδευτικών Θεολόγων (ΠΕ01) από την Β΄ ανάθεση του μαθήματος της «Κοινωνικής Εκπαίδευσης» στα «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» γέννησε εύλογες απορίες για τον πρόσθετο λόγο της δυσμενούς διάκρισής τους σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ09 οι εκπαιδευτικοί των οποίων έχοντας με Β΄ ανάθεση το σχετικό μάθημα στο Γυμνάσιο κρίνονται ικανοί να το διδάξουν, επίσης με Β΄ ανάθεση και στα Σ.Δ.Ε, ενώ οι Θεολόγοι, που, επίσης, το έχουν ως Β΄ ανάθεση στο Γυμνάσιο, αποκλείονται από την διδασκαλία του. Θα μπορούσε να υποτεθεί ότι η εξαίρεση των Θεολόγων οφείλετο σε “τυπικούς λόγους” και συγκεκριμένα επειδή μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως (13.10.2015) του Γ.Γ. Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κ. Γερ. Σπάθη δεν είχε ακόμη δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. η σχετική νέα υπουργική απόφαση (της 29ης.09.2015, του κ. Νικ. Φίλη) για τις αναθέσεις (2015 – 2016). Και αυτό το – υποτιθέμενο – πρόβλημα, όμως, ξεπεράσθηκε ένα μήνα μετά με την δημοσίευση (19.11.2015) στο Φ.Ε.Κ. της υπουργικής απόφασης βάσει της οποίας παραχωρείται η β΄ ανάθεση της «Κ.Π.Α.» και στους Θεολόγους  

Θεωρούμε ότι, μετά την έκδοση της νέας υπ. αριθμ. πρωτ. 182667/Δ2/12.11.2015 υπουργικής αποφάσεως (βάσει της οποίας παραχωρείται το δικαίωμα διδασκαλίας του μαθήματος «Κ.Π.Α.» και στους Θεολόγους) και της δημοσιεύσεώς της σε σχετικό Φ.Ε.Κ. (2499, τ. Β΄/19.11.2015), η Γ.Γ. Δια Βίου Μάθησης οφείλει, επικαιροποιώντας τη σχετική της εγκύκλιο, να συμπεριλάβει και τους Θεολόγους στους δυναμένους να διδάξουν το μάθημα της «Κοινωνικής Εκπαίδευσης» στα Σ.Δ.Ε., με β΄ ανάθεση, όπως ακριβώς ισχύει και για τους κλάδους των Φιλολόγων και Οικονομολόγων και όπως οι αρχές της ισονομίας, της αξιοκρατίας και της χρηστής διοικήσεως το επιβάλλουν.


* Η παρούσα έχει κοινοποιηθεί στα Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ενωσης Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) και του Πανελληνίου Θεολογικού Συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου