Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Πως θα λειτουργήσει η "Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών" στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, τα μαθήματα και που θα μπορούν να διορισθούν οι πτυχιούχοι


Ο γενικός σκοπός της "Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών" (ΕΚΜΣ), σύμφωνα με το περίγραμμα σπουδών που κατήρτισε ο φόρέας ιδρύσεώς του, ήτοι το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ, είναι η ακαδημαϊκή σπουδή της Μουσουλμανικής Θρησκείας και του πολιτισμού, η προαγωγή των διαθρησκειακών διαλόγων και των σχέσεων καταλλαγής, εντός του πλαισίου που ορίζουν τα ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά και πολιτισμικά δεδομένα. Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει τους ιεροδιδασκάλους που πρόκειται να διδάξουν σε δημόσια σχολεία της Θράκης, θα προσφέρει τη δυνατότητα εκμάθησης συναφών με το αντικείμενο γλωσσών και θα συμβάλλει στη διεύρυνση των μαθησιακών και επαγγελματικών προοπτικών των φοιτητών. Το περιεχόμενο του προγράμματος σχεδιάστηκε αφού λήφθηκε υπόψη ότι το αντικείμενο της σπουδής του Ισλάμ ανήκει στο χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών και εντάσσεται στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών. Κατά συνέπεια η εστίαση του προγράμματος σπουδών είναι γενική (η εξειδικευμένη γνώση αναφέρεται στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών) σε σχέση με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και αναφέρεται στο επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Συστήματος Προσόντων και με βάση αυτό προσδιορίζονται στη συνέχεια τα μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες). Οι απαιτήσεις για την εισαγωγή στην ΕΚΜΣ είναι Απολυτήριο Λυκείου και επιτυχία στις Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου. Ειδικό ποσοστό θέσεων έχουν τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και ειδικότερα για τους αποφοίτους των μουσουλμανικών ιεροσπουδαστηρίων, όπως ήδη προβλέπεται στη παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν.2341/1995 (Α’ 208). Μπορούν να εισαχθούν με κατατακτήριες εξετάσεις όσοι έχουν αποφοιτήσει από την ΕΠΑΘ μετά το 2005. Επίσης με κατατακτήριες εξετάσεις απόφοιτοι άλλων Τμημάτων και Σχολών (συμπεριλαμβανομένων αποφοίτων Στρατιωτικών Σχολών, Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, υπηρετούντων διπλωματικών υπαλλήλων κ.ά.). Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος για την πρώτη Πενταετία της λειτουργίας του Προγράμματος υπολογίζεται από 30 έως 50. Οι πτυχιούχοι της ΕΚΜΣ του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. θα έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4115/2013, να διδάξουν το Κοράνιο σε δημόσια σχολεία της Θράκης, σε μαθητές μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία αλλά και τη συναφή βούληση της Γ. Σ. του Τμήματος Θεολογίας δεν θα δύνανται να διορισθούν καθηγητές και να διδάξουν το μάθημα των θρησκευτικών σε σχολεία της ελληνικής επικράτειας εκτός της Θράκης. Η ΕΚΜΣ θα προσφέρεται επίσης ως διεπιστημονική επιλογή.

* Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες, αναφορικώς με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και το πρόγραμμα σπουδών της ΕΚΜΣ πατήστε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου