Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Υποχρεωτικές μεταθέσεις υπεραρίθμων εκπαιδευτικών

Δημοσιεύθηκε στο φύλλο της εφημερίδος της κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 28/2014 (ΦΕΚ 48, τ. Α' / 28-02-2014) που προβλέπει τις υποχρεωτικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/βθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Οι διατάξεις του διατάγματος εφαρμόζονται για τη μετάθεση των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζουν εξολοκλήρου στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούν.
Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρείται ότι πλεονάζουν εξολοκλήρου στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούν εφόσον, ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 12 του άρθρου 15, 7 και 12 του άρθρου 14 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) καθώς και των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 14 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), είναι περισσότεροι από τις κατανεμημένες στην οικεία περιοχή οργανικές θέσεις του κλάδου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και του κλάδου και της ειδικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στους οποίους ανήκουν και παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων (Π.Υ.Σ.Π.Ε. − Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), ανεξαρτήτως αν έχουν τοποθετηθεί προσωρινά σε σχολική μονάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου