Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη για τις εξετάσεις

Με κατατακτήριες εξετάσεις κατατάσσονται στο Τµήµα Θεολογίας του ΑΠΘ:

α) Πτυχιούχοι Τµηµάτων Α.Ε.Ι. εσωτερικού και ισοτίµων Ιδρυµάτων τoυ Εξωτερικού καθώς και πτυχιούχοι των Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών και Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωµάτων Ασφαλείας

β) Πτυχιούχοι ΤΕΙ, ή ισοτίµων τίτλων προς αυτά Σχολών στο Α' εξάµηνο σπουδών. Σε ότι αφορά την ισοτιµία των τίτλων σπουδών προς τους τίτλους σπουδών των ΤΕΙ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απεθύνονται  στη Δ/ΝΣΗ Διοικητικού Τοµέα τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπ/σης.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3185/16.12.2013, Τεύχος Β') το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ιή ισοτίµων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερ-διετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε 12% επί του αριθµού των εισακτέων κάθε ακαδηµαϊκού έτους σε κάθε Τµήµα ΠανεπιστηµίουΤ.Ε.Ιή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα µε την προέλευση των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλη κατηγορία κατατάξεων δεν επιτρέπεται.
Ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, η προθεσµία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ορίζεται από 13 έως 23 Ιανουαρίου 2014.
 Αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στο Τµήµα πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εµπροθέσµως και δεν απαιτείται επανυποβολή τους.
Ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 19/2/2014 έως 28/2/2014Για τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εξετάσεων θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.
              Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων πτυχιούχων A.E.I. ,TEI, Κ.Α.Τ.Ε.Ε. διετούς φοίτησης και λοιπών Ανωτέρων Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
             Εισαγωγικά στοιχεία για όλα τα βιβλία της Π. Διαθήκης. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν τα πορίσματα της σύγχρονης επιστήμης για θέματα που σχετίζονται με την ονομασία, το χρόνο συγγραφής, τη σύνθεση, την ένταξη στον κανόνα, το περιεχόμενο και τη θεολογία τους.
               Βοήθημα: Δ. Καϊμάκης, Σύντομη Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη (εκδόσεις SIMBO).

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
α. Ιστορία του χειρόγραφου κειμένου της Κ.Δ.. (τα σπουδαιότερα χειρόγραφα,
αρχαίες μεταφράσεις, παραθέσεις βιβλικές στους πατέρες της εκκλησίας).
            β. Ιστορία του έντυπου κειμένου της Κ.Δ. (Έκδοση Εράσμου, Πολύγλωσση Κομπλουτιανή, Textus Receptus,κριτικές εκδόσεις 18ου και 19ου αιώνα, Πατριαρχική έκδοση του 1904).
            γ. Κριτική του κειμένου της Κ.Δ.
            δ. Ιστορία της συγκροτήσεως του «κανόνα» της Κ.Δ..
            ε. Η γλώσσα της Κ.Δ.
            στ. Εισαγωγή στα 27 βιβλία της Κ.Δ. (περιεχόμενο, συγγραφέας, χρόνος και τόπος συγγραφής, ιδιαίτερα προβλήματα του κάθε βιβλίου).
            ζ. Νεοελληνικές μεταφράσεις της Κ.Δ.
Βοήθημα: Ι. Καραβιδόπουλος, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη (εκδόσεις Π. Πουρναρά).

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΉΜΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
   1.  –Τι είναι εγκυκλοπαίδεια της θεολογίας
        - Η σχέση της με την εγκύκλιο παιδεία και την εγκυκλοπαιδεία
    2. – Η Εισαγωγή στη Θεολογία και η ιστορία της
        - Τι σημαίνει ο όρος «Θεολογία»
    3    Οι Θεολογικές σπουδές στην Ελλάδα
    4    Η προσφορά της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης
    5  Το μέλλον της Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο
    6  Η δυναμική και η στατική θεώρηση της Θεολογίας
    7  Ο σύγχρονος θεολογικός λόγος
ΒΟΗΘΗΜΑ: Δ. Α. Κούκουρα, Εισαγωγή στη Θεολογία, εκδόσεις Κορνηλία  Σφακιανάκη, Θεσ/νίκη 2004 Κεντρική διάθεση: Μητροπόλεως 129 τηλ. 2310/239836
          Οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν καλά το Α΄ μέρος. Τα κείμενα σύγχρονου θεολογικού προβληματισμού που παρατίθενται στο Β΄ μέρος οφείλουν να τα μελετήσουν με προσοχή, ώστε να μπορούν να απαντήσουν συνδυαστικά σε  ερωτήσεις κρίσεως.                                                                                          

* Πληροφορίες: Ν. Γρηγοριάδης                            
Τηλέφωνο: 99 69 80  FAX 996991                                      
Email : info @ theo.auth.gr   
                                                                                                                          ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου